Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

03/12/2015 15:55:48 - 21/03/2018 15:55:48 - 2556 Okunma

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

1. Kontrol Ortamı Standartları

  KOS 1-   Etik Değerler ve Dürüstlük

 KOS 2-   Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

                İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci:

                      Gelen Giden Evrak Kaydı Resmi Yazışma ve Dosyalama

                      Satın Alma Doğrudan Temin

                      Yurt İçi ve Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Yolluğu Ödemeleri

                      Taşınır Mal Kayıt İşlemleri

                      Sayım İşleri

                      Devir Teslim İşlemleri

                      Öğrenci Koordinatörlüğü İşlemleri

               Teknik ve Bilişim Hizmetleri Şube Müdürülüğü İş Akış Süreci:

                     Elektronik Kaynak Seçim ve Sağlama

                     Kütüphane Otomasyon Sistemi

                     Kütüphane Web Sitesi

                     Raf Düzeni Sağlama

                    Süreli Yayın Danışma Hizmeti

                    Süreli Yayınlar Hizmeti

                    Yayın Sağlama

                    Yayın Seçimi 

               Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürülüğü İş Akış Süreci:

                    Elektronik Kaynaklar Kullanım Eğitimi 

                    Elektronik Kaynaklar Hizmeti 

                    İlişik Kesme 

                    Kitap Bölümü Danışma Hizmetleri

                    Kullanıma Hazırlama   

                    Kütüphane Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi    

                    Kütüphanelerarası İşbirliği ve Belge Sağlama

                    Multi Medya Hizmetleri

                    Üyelik İşlemleri

  • Hizmet Envanteri ve Standartları 

​                  Hizmet Envanteri Tablosu

                  Hizmet Standartları Tablosu

KOS 3-  Personelin Yeterliliği ve Performansı

 KOS 4-  Yetki Devri

2. Risk Değerlendirme Standartları

    RDS 5-Planlama ve Programlama

   RDS  6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

    KFS 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

     KFS 8- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

  • Prosedür Listesi

      KFS 9- Görevler Ayrılığı

  • Görev Ayrılığı Formu

     KFS 10- Hiyerarşik Kontroller

     KFS 11- Faaliyetlerin Sürekliliği

     KFS 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

4. Bilgi ve İletişim Standartları

    BİS 13- Bilgi ve İletişim

    BİS 14- Raporlama 

    BİS 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

    BİS 16- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5. İzleme Standartları

    İS 17- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

   İS 18- İç Denetim

 

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu İç Kontrol Standatları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                  

 

İÇ KONTROL STANDARTLARI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.