Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ödünç Verme Hizmeti

16/07/2014 11:23:32 - 17/12/2018 11:23:32 - 19829 Okunma

  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ödünç Verme Hizmeti 
 

 Web ana sayfasındaki Katalog Tarama menüsüne tıklayarak kütüphane kataloğuna 
erişebilirsiniz. 
 
Ödünç Verme Kuralları 

 • Kırklareli Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler ödünç yayın alabilmek için üye olmak zorundadırlar.
 • Kırklareli Üniversitesi dışındaki kullanıcılar ödünç yayın alamazlar; kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler.
 • Başka bir okuyucuya ait kimlik kartı ile yayın ödünç alınamaz; alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.
 • Kütüphanedeki materyaller izin alınmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır. 
 • Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler. 

 Yayın ve Süre Sınırı 

 Ödünç verme hizmeti ile ilgili yayın sayısı ve kullanım süresi sınırları aşağıdaki gibidir: 

  Yayın Sayısı Kullanım Süresi
Akademik Personel 5 kitap 30 gün
İdari Personel 3 kitap 15 gün
Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri 5 kitap 30 gün
Önlisans/Lisans Öğrencileri 3 kitap 15 gün

 

 Ödünç Verilemeyecek Materyaller 

 • Başvuru (müracaat) eserleri (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.), 
 • Basılı olmayan(Yayınlanmamış) tezler 
 • Görsel-işitsel araçlar, 
 • Rezerve kitaplar, 
 • Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları, 
 • Müzik notaları, 
 • Atlas, harita ve slâytlar, 
 • Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller, 
 • Yazma ve nadir basma eserler 
 • Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller. İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler. 

  Ödünç Verme ve İade İşlemleri 

 • Ödünç verme işlemi sırasında, üniversite kimlik kartı gereklidir. Ödünç alma işlemi sırasında lütfen kimlik kartlarınızı yanınızda bulundurunuz ve kütüphane görevlisine gösteriniz. 
 • Bölüm Başkanları, bölümde verilen derslerle ilgili ve bölüm elemanlarınca kullanılmak üzere her yarıyıl başında alıp, sonunda iade etmek kaydıyla, en fazla 5 (beş) kitap ödünç alabilirler. Bu kitapların korunmasından bölüm başkanları sorumludur. Bölüm başkanlarınca alınmış olan bu kitaplar başka bir okuyucu tarafından istendiği takdirde, bölüm başkanlığından geri alınarak istek sahibi okuyucuya ödünç verilebilir. 
 • Araştırma fonundan satın alınan kitaplar, teknik işlemleri tamamlandıktan sonra proje ile ilgili olan kişiye bir dönemlik ödünç verilir 
 • Kullanıcı üzerinde iade süresini aşmış yayın varsa veya kullanıcı üzerinde ödenmemiş gecikme bedeli bulunuyorsa, yayınlar iade edilmeden ve gecikme bedeli ödenmeden yeni yayın ödünç alınamaz 

 Uzatma, Geri Çağırma ve Ayırtma 

 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları 2 kez uzatma hakkına sahiptirler. 
 • Üzerinde gecikmiş yayın ve para cezası bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılamaz. 
 • Başkası tarafından ayırtılan yayınlar uzatılamaz. 
 • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. 
 • Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır. 
 • Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir 
 • Ayırtılan yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde üyeye e-posta ile bilgi gönderilir. 
 • Ayırtılan yayınlar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa gönderilir. 
 • Üyeler en fazla 2 kitap ayırtabilirler. 

 Not:  Web üzerinden de uzatma ve ayırtma işlemleri yapılabilmektedir. 

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyaller 

 •  Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişilere, başkaca hiç bir işleme gerek kalmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Değer Takdir Komisyonunca belirlenen miktarda para cezası uygulanır. 
 • Ödünç verme süresi sonunda materyalleri iade etmeyenler hakkında uygulanacak günlük ceza bedelini her eğitim-öğretim yılı başında Daire Başkanının yazılı önerisi ile Rektörlük Makamınca onaylanan Değer Takdir Komisyonunca belirlenir. 
 • Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. 
 • Gecikme süresinin 30 (otuz) günü aşması halinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ilgili kişiyi bir yazı ile uyararak söz konusu materyalin on beş gün içerisinde iadesini ister. 
 • Bu süre sonunda da iadesi yapılmayan materyal hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanır. 
 • Bu işlem sonunda materyalin rayiç bedeli Komisyonca belirlenerek gerekli ceza uygulanır. 
 • Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir. 

  
Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı 

 • Bir kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişi, o kitap ve materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı gidermekle yükümlüdür. Bu durumda o kişinin ödemek zorunda olduğu miktar, o kitap veya materyalin o günkü değeri ve meydana gelen hasarın miktar ve niteliği göz önüne alınmak sureti ile Daire Başkanının oluşturacağı 3 kişilik bir komisyon olan değer takdir komisyonu tarafından belirlenir. 

Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda; 

 • Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. 
 • Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin 30 gün içinde o günkü değeri üzerinden %100 (değerinin 2 katı) işlem ücreti alınır. 
 • Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır. 

 Yukarıdaki yıpranma ve kayıptan dolayı Değer Takdir Komisyonu’nca belirlenen miktar Rektör onayına sunulur. Rektörlüğün onayına istinaden üniversitenin gelir bütçesine kaydedilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca ilgiliden tahakkuk edilir. 
 
Rezerv Yayınlar ve Ders Kitapları 
 Fakültelerden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen kitaplar rezerv birimine konur. Rezerv kitaplar ve ders kitapları saatlik sürelerle ödünç verilir ve okuma salonundan dışarı çıkarılamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ödünç ödünç verilmeyecek materyaller iade işlemi uzatma Kitap Kaybı Rezerv

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.